Dějiny Severního Kypru
Severní Kypr
Severní Kypr > Dějiny
Odkazy
SEVERNÍ KYPR
Cyprus44 nabízí zajímavé tipy na dovolenou v Severokyperské turecké republice.

Dějiny Severního Kypru


Kypr Mapa

Kypr je ostrov se starobylou a bohatou historii, která se datuje od příchodu prvních obyvatel kolem roku 8500 př. n. l. Díky bohatým nalezištím mědi, zásobám dřeva a strategické poloze na křižovatce významných obchodních cest odedávna lákal mocnosti, jako byly Fénicie, Asýrie, Persie, Egypt, Řecko a Osmanská říše.

Římané

Kypr byl připojen k Římu roku 58 př. n. l. a roku 43 n.l. již jeho obyvatelé vyznávali křesťanství, jak o tom svědčí vzácné mozaiky ve zříceninách starověkého města Soli na Severním Kypru. Roku 330 n.l. se Kypr stal součástí Byzantské říše.

Byzantská říše

Byzantský vliv je na Severním Kypru patrný na každém kroku, počínaje původní architekturou kyrénského hradu a konče pohořím Pentadaktylos (Pět prstů). Toto pojmenování pochází od byzantského hrdiny Digéna, který podle legendy přeskočil z Malé Asie na Kypr a jeho prsty zde zanechaly stopu v podobě pohoří.

Britská nadvláda

Roku 1191 si Kypr podmanil král Richard Lví srdce během křížové výpravy do Svaté země, následně jej prodal rytířskému řádu templářů, kteří mu jej obratem vrátili a Richard ostrov opět prodal, tentokrát francouzskému šlechtici Guy de Lusignanovi. Lusignané vládli na ostrově železnou rukou příštích tři sta let s krátkým mezidobím způsobeným vpádem Janovanů roku 1372 a mamlúckým vpádem v roce 1426.

Benátčané

Když roku 1489 zemřel poslední lusignanský král, jeho manželka přenechala ostrov Benátkám. Benátčané jej opevnili, využili jako vojenskou základnu a uvalili na obyvatele nelítostné dávky. Když Turci roku 1571 benátskou nadvládu svrhli, byla to pro obyvatele Kypru do jisté míry úleva.

Osmanští Turci

Osmanští Turci na ostrově dosadili pravoslaví, postavili mimo zákon katolickou církev a umožnili rozvoj islámu. Říše úspěšně vládla ostrovu téměř pět století. Británie roku 1878 ve snaze čelit ruské hrozbě spojila síly s Osmanskou říší a Kypr byl podřízen britské nadvládě a správě.

Kypr v období světových válek

Turecko v první světové válce bojovalo po boku Německa, po jejím skončení patřilo k poraženým státům a Kypr se roku 1925 stal britskou kolonií. Po druhé světové válce sílilo hnutí kyperských Řeků za sjednocení ostrova; související nepokoje a násilnosti se obracely proti britským vládcům. Spojené národy přijaly roku 1957 rezoluci o založení nezávislého Kypru, jež byla ratifikována Curyšskou úmluvou z roku 1960. Úmluva, kterou podepsaly Británie, Řecko a Turecko, také chránila práva kyperských Turků.

Rozdělený Kypr

Úmluva bohužel nebyla dodržována a roku 1963 propukla občanská válka. OSN vyslala na ostrov jednotky a zřídila zelenou linii, jež byla pokusem o zachování míru. Události kulminovaly roku 1974, kdy řecká Národní garda ve snaze dosáhnout sjednocení s Řeckem (enosis) provedla puč proti prezidentu Makariovi. Turecko v souladu s podmínkami Curyšské úmluvy neprodleně zahájilo intervenci na ochranu zájmů kyperských Turků.

Severokyperská turecká republika

Severokyperská turecká republika byla založena roku 1983, nedosáhla však plného mezinárodního uznání. Na základě intenzivního dialogu mezi severem a jihem došlo roku 2002 ke zmírnění napětí a o rok později byly otevřeny hraniční přechody s uplatněním mírnějšího pohraničního režimu. Roku 2004 se na ostrově konala souběžná referenda o sjednocení ostrova na základě projektu generálního tajemníka OSN, takzvaného Annanova plánu. Kyperští Turci jej přijali, Řekové bohužel odmítli a ostrov zůstává prozatím rozdělený. Kyperská republika (jižní Kypr) vstoupila roku 2004 do Evropské unie.